โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ชื่อโครงงาน

   (ภาษาไทย) . การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ทรัพยากร            
   (ภาษาอังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF WEB SITE ON RESOURCE
คุณครูที่ปรึกษา  คุณครูลัดดาวัลย์  มามาตร

ชื่อผู้ทำโครงงาน
1.ด.ญ.กมลชนก              สุขกลัด                  เลขที่ 1                   ชั้นม.3/9
2.ด.ญ.ณัชชา                   อินกว่าง                 เลขที่ 10                ชั้นม.3/9
3.ด.ญ.พิมพ์ชนก            หลักคำ                   เลขที่ 21                ชั้นม.3/9
                         1.ที่มาและความสำคัญ

             อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก อินเทอร์เต็ตมีทั้งข้อดีและข้อเสีย อินเทอร์เน็ตทำให้สื่อสืบค้นหาข้อมูลได้ง่ายสะดวก และนำไปเป็นสื่อในการเรียนการสอน                            
ทรัพยากรธรรมชาติประโยชน์ในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ เช่น การหายใจของมนุษย์ ถ้ามีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากช่วยเพิ่มออกซิเจน ทำให้อากาศบริสุทธิ์ สดชื่น มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีมลพิษทางอากาศ และทำให้สัตว์ป่าดำรงชีวิตอยู่ยืนยาวและสูญพันธ์ได้ยาก ทรัพยากรน้ำทำให้เห็นความงดงาม คุณค่าของธรรมชาติ สัตว์สงวนที่แปลกน่าสนใจ ทรัพยากรน้ำที่บริสุทธิ์ สะอาด     ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย
จากที่กล่าวข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์เรื่องทรัพยากร เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ แลทรัพยากรสัตว์ป่าหรือสัวต์สงวน อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนหันมาอนุรักษ์และสนใจทรัพยากรกันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทรัพยากรอยู่คู่กับมนุษย์อย่างยืนยาว     
    
           2.วัตถุประสงค์ของโครงงาน

2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง ทรัพยากร
2.2 เพื่อเป็นสื่อทางการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.3 เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลที่สนใจทั่วไป
                      3.ขอบเขตของการศึกษาโครงงาน    
ศึกษาความเป็นมา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่า ในแต่ละทรัพยากร จะค้นคว้าเกี่ยวกับ ผลกระทบต่อทรัพยากรนั้น


                      4.วิธีดำเนินงาน
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์
2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3.  เว็บบราวเซอร์
4. เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก
วิธีดำเนินงาน
1.  ศึกษาค้นคว้าการทำเว็บไซต์ด้วยการสร้างเว็บบล็อก
2.  สมัครสมาชิกเว็บบล็อกของเว็บไซต์ http://www.blogger.com/.Blogger.com
3.  ค้นหาข้อมูลเรื่อง ทรัพยากร
4.  นำเสนอผลงาน
                                                               
                      5. ระยะเวลาดำเนินการ  ประมาณ 1 เดือนครึ่ง (สิงหาคม พ.. 2554 – กันยายน พ.. 2554)
                      6.งบประมาณที่ใช้
1. ค่าปริ้น    30 แผ่น                เป็นเงิน  30  บาท
2.ค่าเข้าเล่ม  1   เล่ม                  เป็นเงิน  20  บาท
                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   50  บาท
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     7.1 มีเว็บไซต์ที่ให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เรื่อง ทรัพยากร
     7.2 เพื่อให้มนุษย์หันมาเห็นความสนใจ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
     7.3 มนุษย์จะได้ไม่ทำลายหรือสร้างปัญหาให้กับทรัพยากร
          8.เอกสารอ้างอิง